Om Förbundet

Förbundet Rättvis Jakt

 

 

 

 

Varför ett nytt förbund?

 

Dagens situation är att jägare, tamdjursägare och befolkning utanför tätorterna, känner sig både hjälplösa och rättslösa på grund av ökande antal rovdjur och då särskilt vargar. Både Svenska jägareförbundet och Jägarnas Riksförbund samarbetar med myndigheterna och ”bevarandesidan”

för att bygga upp en livskraftig vargstam i landet. Alla de som drabbas av den nuvarande rovdjurspolitiken behöver en riksorganisation som vill, vågar och kan, framföra fakta om vargen och kräva ett vargfritt land för Sverigens landsbygdsbefolkning och dess hotade näringar.

 

Efter att Sveriges bönder under drygt 220 år haft bestämmanderätten och kunnat jaga vuxen älg på sin egen mark, beslutade riksdagen år 2010 om den nya älgjaktsmodellen. Detta skedde efter gemensamt krav från Svenska jägareförbundet och Jägarnas Riksförbund om ett helt nytt system för älgjakten, där alla licensområden, även A-licenserna helt skulle tas bort. Att A- och E-licenserna räddades kvar berodde helt på att initiativtagarna till det nya Förbundet Rättvis Jakt, tillsammans med 11 ”fronderande distrikt av Jägarnas Riksförbund” förmådde regeringen att ändra lagrådsremiss och förslaget till riksdagen. Vi undgick total rättslöshet.

 

*******************************************************************************

 

Fastställda riktlinjer för Förbundet Rättvis Jakts (FRJ) framtida verksamhet.

 

Fastställda vid möte 2013-11-18 med Förbundet Rättvis Jakts instiftare.

 

Förbundet skall;

 

1. Bestå av dess medlemmar.

2. Vara helt fristående från statliga myndigheter och andra organisationer.

3. Inte ta emot bidrag från statliga myndigheter eller utomstående intressen.

4. Som ideell organisation i alla avseenden arbeta för medlemmarnas bästa.

5. Kraftfullt försvara och förstärka den enskilda äganderätten.

6. Kraftfullt arbeta för lagändringar där alla jakträttsinnehavare får samma rätt.

7. Kräva återgång till samordnad älgjakt, där markägarna har sin förfoganderätt och B-licens.

8. Arbeta för ett vargfritt Sverige med en rovdjurspolitik på glesbygdens villkor.

9. Kräva att alla jaktfrågor överförs till Skogsvårdsstyrelsen som har bäst kompetens.

10. Kräva att alla jaktfrågor skall avgöras nationellt i Sverige – inte av EU.

 

Motiveringar till ovanstående riktlinjer.

 

1. I vårt förbund skall förbundsstyrelse, funktionärer och tjänstemän vara till för medlemmarna, och

inte som i de andra jägarorganisationerna – att medlemmarna skall vara till för styrelsens och

tjänstemännens särintressen och rundhänta arvoden och löneförmåner. Inledningsvis har vi därför

bl.a. beslutat att medlemsavgifter för 2014 skall vara 100 kronor, så att alla skall ha råd att vara

med i vårt förbund och hjälpas åt att slå vakt om markägarnas och jägarnas gemensamma

intressen, och arbeta för en återgång till lagar och regler som skyddar den enskildes frihet och

äganderätt. Därmed förstärks även förutsättningarna för en god viltvård.

 

2. Vårt förbund skall inte vara ”fjärrstyrt” från statliga myndigheter eller andra särintressen, via olika

former av bidrag eller andra beroendeförhållanden. De andra jägarorganisationerna är så

beroende av sina statsanslag att de lydigt går i statens och myndigheternas ledband, men förnekar

detta för sina egna medlemmar. Sådant mygel med snudd på mutor skall vi gemensamt se till att

våra medlemmar inte drabbas av. Vi skall vara den organisation för jägare och markägare som vill,

vågar och kan, företräda våra medlemmar i alla sammanhang, utan hänsyn till utomstående

särintressen.

 

3. I samma takt som en organisation får ekonomiska bidrag av staten eller andra särintressen,

minskar den ideella och ideologiska viljan och förmågan att företräda sina egna medlemmar. Det

är Jägarnas Riksförbunds totala kursändring sedan de fick mångdubblat statsbidrag 2001, från

försvarare, till raserare av den enskilda ägande- och förfoganderätten, ett beklämmande exempel

på. Därför skall Förbundet Rättvis Jakt förbli en ideell organisation som arbetar uteslutande med

sina egna medel, och medlemmar och funktionärers ideella insatser. Finns det inga stora

statsbidrag eller andra lättillgängliga tillgångar att lägga beslag på, minskar dessutom risken för att

lycksökare och andra skumma element försöker nästla sig in i förbundet och sabotera dess

verksamhet. Vår administration skall vara så effektiv som det är möjligt att åstadkomma, men ändå

kunna ”gå runt” med egna medel och låg årsavgift.

 

4. En ideell organisation, värd namnet, skall till stora delar drivas med frivilliga krafter där alla i

organisationen ”drar sitt strå till stacken”. Det skapar styrka och arbetsglädje. Samtidigt inger det

förtroende, både inom organisationen och utåt gentemot myndigheter och andra aktörer. När

ekonomiska intressen tar överhand i en ideell organisation, förvandlas idealiteten till

affärsintressen och spekulationer som ofta på förödande sätt går emot medlemmarnas behov och

förväntade målsättning. Vi skall alltid slå vakt om vår ideologi och självbestämmande i vårt förbund.

5. Äganderätten till jord och skog, och den därmed sammanhängande jakträtten, har successivt

utvecklats ända från ”hedenhös”. Jaktens helt avgörande betydelse för mänsklig överlevnad

framgår med all önskvärd tydlighet av tusentals hällristningar i vårt land. Från 1350 och fram till

1789 var böndernas jakträtt på egen mark hårt beskuren, och under de sista 200 åren av denna

mörka period i Sveriges rättshistoria var det endast kungen och adeln som fick jaga. Landets

bönder var totalförbjudna att jaga och den som bröt mot förbudet fick långa straff där till och med

dödsstraff ingick i straffskalan. Genom Gustaf III,s statskupp 1789 återfick landets bönder rätten att

bestämma och förfoga över jakten på sin egen mark. Nu håller staten, med aktiv hjälp av Svenska

jägareförbundet och Jägarnas Riksförbund att steg för steg återigen ta ifrån landets bönder den

förfoganderätt till jakt de återfick 1789. Här har vårt förbund en av sina huvuduppgifter – att

försvara den enskilda äganderätten, och att arbeta för att den förfoganderätt som på senare tid gått

förlorad kan återskapas.

 

6. Genom att redovisa fakta och sakargument till allmänheten och beslutsfattarna, skall vårt förbund

arbeta för de lagändringar som erfordras för att äganderätt och jakträtt återställs och bevaras för

framtiden. Det är landets bönder som är ”fodervärdar” för allt vilt. Därför kräver vi att de också skall

ha bestämmanderätten över jakt och skyddsjakt på sin egen mark. Samtidigt som markägaren kan

utnyttja fastighetens jaktliga värde och skydda sin skog och gröda mot kostsamma viltskador, får

han större acceptans för viltet med förbättrad viltvård som slutprodukt.

 

7. Här ovan har vi berört att markägarnas äganderätt och förfoganderätt till jakt på sin egen mark blir

allt mer urholkad. Tiotusentals jägare och markägare rund om i landet har sedan 2012 fått uppleva

att deras 220 år gamla rätt att jaga en vuxen älg på sin egen mark har utplånats. Ännu fler har fått

uppleva det sanslösa krångel och de stora kostnader som den nya älgjakten har medfört. Det är

Svenska jägareförbundet och Jägarnas Riksförbund som har drivit igenom dessa förändringar.

Deras yrkanden till regeringen var att ALLA licensområden, även A-licenserna skulle utraderas.

A-licenserna räddades genom insatser av grundarna till Förbundet Rättvis Jakt. Mer därom finns

att läsa om under www.forbundetrattvisjakt.se. Det kan här nämnas att det älgjaktssystem vi haft

sedan 1976 fram till 2012 skrevs på regeringens uppdrag av Förbundet Rättvis Jakts grundare

Bernt Lindqvist. Nu kräver förbundet att det nya älgjaktssystemet skrotas, och att vi får tillbaka den

samordnade älgjakten med bl.a. B-licens där alla hade möjlighet till någon form av licensjakt och

att även få skjuta en vuxen älg. Vi måste tillskapa en skyddsjakt värd namnet. Därmed kan

administration och kostnader mer än halveras, för både den enskilde och samhället. Vi kräver att

B-licensen återinförs som tidigare, men med längre jakttid.

8. Den svenska rovdjurpolitiken har ingen saklig förankring i verkligheten. Detta gäller särskilt i fråga

om de vargbastarder, hybrider mellan varg och hund, som olagligt släppts ut i våra marker. Att den

påstådda ”vilda” vargstammen härstammar från utsläppta ”djurparksvargar” finns det många

belägg för. Ett är Kaj Granlunds sakliga studie ”Från gråvarg till hybrid” som återfinns på vår

hemsida under www.forbundetrattvisjakt.se. Vargen är globalt det talrikaste och mest spridda av

alla stora rovdjur. Inom större delen av utbredningsområdet vållar de stora populationerna av varg

så stora problem och skador att både saxar, snaror och gift används för att försöka hålla

vargstammarna någorlunda under kontroll. Även skottpengar betalas ut för dödade vargar i stora

delar av utbredningsområdet. Att under sådana omständigheter hyckla och påstå att vargen som

art är utrotningshotad är närmast obegripligt. Landets andra jägarorganisationer jamsar med i

statens, av ”vargkramarna” styrda rovdjurspolitik.

 

Ett ynkligt exempel på detta är att Jägarnas Riksförbund lurar sina egna medlemmar och påstår att

förbundet säger ”nej till varg”. Samtidigt som förbundsledningen förenar sig med vargkramarna i

strävan för en livskraftig vargstam. Detta för att få de sköna miljonerna i statsbidrag till

förbundsledningens guldkantade löner och arvoden. Den som tvivlar på detta kan ju själv läsa i de

offentliga utredningarna som föreligger och de förslag till åtgärder, bl.a. utsläpp av vargar som

JRF,s förbundsledning gett in till regeringen. Här kan även nämnas JRF,s ansökan 2013 om

statsbidrag till förbundet, där JRF bl.a. skriver på första sidan. ”Naturvårdsverkets uppdrag om

genetiskt stärkning av den Skandinaviska vargstammen som är grupper där vi deltar med

personer och lägger ner mycket tid,” - - -. Detta rimmar illa med påståendet till medlemmarna

om ”Nej till varg”.

 

Landets jägare, djurägare och landsbygdsbefolkning, behöver en riksorganisation som vill, vågar

och kan, ta fram fakta och med kraft kräva att de varg/hund hybrider som ynglar av sig i våra

skogar, omgående skall skjutas bort. Från Förbundet Rättvis Jakt hoppas vi om brett stöd utifrån

landet för våra krav om att åter få ett lugnt, säkert och vargfritt land, med en fortsatt levande

landsbygd.

 

9. Att naturvårdsverket inte är kapabla att handlägga de centrala jaktfrågorna kan nog de flesta hålla

med om. Nu har frågan om en särskild ”jaktmyndighet” dykt upp. Det skulle vara att hoppa ur

askan i elden att tillskapa en sådan myndighet. Att Svenska jägareförbundet vill ha denna nya

myndighet är tämligen självklart. Med det påklistrade epitetet ”allmänna uppdraget” kommer

självklart denna nya myndighet att styras av jägareförbundet. Om så sker, kan landets bönder och

vanliga jägare hålla sig för skratt. Då ”ryker” A-licenserna och det sista av markägarnas rätt att

bestämma och förfoga över jakten på sin egen mark. Skogsstyrelsen har ansvaret för landets

skogsvård och har både kompetens och en riksomfattande organisation. Ett av skogsbrukets stora

problem är älgskadorna som lokalt är förödande för den enskilde skogsägaren. Vi kräver att

Skogsstyrelsen tar hand om myndighetsutövningen av jakten, från naturvårdsverket centralt och

länsstyrelserna regionalt.

 

10. Slutligen kräver vi att Sverige återtar beslutsrätten om alla jaktfrågor från EU. Gick det att ge

Sverige undantag för snuset, och att tillåta pepparkakor och krokiga gurkor, kan EU låta Sverige

sköta sina egna jaktfrågor. Vägrar EU detta - kräver vi att Sverige begär omedelbart utträde ur

EU. Svenska folket har ingen anledning att betala mer än 10 miljarder årligen till EU, för att EU

i gengäld skall förbjuda oss att skydda oss och våra husdjur mot en globalt överstor vargstam.

Där dessutom de "svenska vargarna" är degenererade varg/hund hybrider ursprungligen

uppfödda i fångenskap.

 

 

 

 

 

Förbundet Rättvis Jakts Stadgar finns under länken nedan.

 

Länk till Förbundets stadgar 2013-06-11

 

 

 

Varför Bernt Lindqvist beslutade att starta Förbundet Rättvis Jakt.

 

Följ länken: http://www.jaktojagare.se/jrf-veteran-hotar-bilda-eget

 

Lite om vår ordförande Bernt Lindqvists bakgrund.

 

Jakt & Jägare:

 

Följ länken: http://www.jaktojagare.se/mr-riksjagare-startade-med-svartkrut

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright © All Rights Reserved.